Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

SmileForMePlease
6713 96b0
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir
SmileForMePlease
— tęsknota
Reposted fromconchiglia conchiglia viamefir mefir
SmileForMePlease
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viamefir mefir

February 05 2015

2008 70ce 500
Reposted fromwestwood westwood
2708 d020 500
Reposted fromwestwood westwood
2703 d26e 500
Reposted fromwestwood westwood
5080 c798 500
Reposted fromwestwood westwood viamefir mefir
SmileForMePlease
5337 176e
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
6866 906c
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir

June 25 2014

SmileForMePlease
2012 924b
Reposted fromnajmilej najmilej viascorpix scorpix
SmileForMePlease
8373 b433
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
8388 4471
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
8403 4911
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
8413 cc8a
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
8414 e5ea
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
8820 982b
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
8957 47d4
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
8968 8fa0
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
9041 1b23
Reposted fromscorpix scorpix
SmileForMePlease
9580 b30f
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl